Over de Watercoalitie

Vergroenen van de woonomgeving voorkomt wateroverlast en hittestress

Nederland is in ontwikkeling en we anticiperen op veranderende omstandigheden. Dat geldt voor heel veel onderwerpen, maar zeker ook voor water in relatie tot de klimaatontwikkelingen. Door klimaatverandering hebben we vaker te maken met nattere winters en fellere buien in de zomer die leiden tot wateroverlast. Ook komen langere periodes van droogte voor die leiden tot hittestress. 
 
Overheden treffen maatregelen hiervoor in het watersysteem, de waterketen (de keten van drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering) en in de inrichting van de openbare ruimte. Maar niet alles kan hiermee worden opgelost. Het op grote schaal aanpassen van het riool op piekbuien is bijvoorbeeld onbetaalbaar.
Burgers kunnen helpen door hun tuinen te vergroenen en klimaatvriendelijk in te richten, maar er lijkt juist een trend te zijn om te verstenen.

Doelstellingen

De Watercoalitie is in 2011 gestart en een initiatief van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. De Watercoalitie is op zoek naar energie in de samenleving bij  private partijen en maatschappelijk middenveld om deze te verbinden met de wateropgaven waaraan overheden werken. 

Focus

De Watercoalitie is in dit stadium vooral gericht op initiatieven voor het vergroenen en klimaatvriendelijk inrichten van de woonomgeving. Hiermee kan wateroverlast en hittestress worden voorkomen. Het vergroenen van de omgeving levert ook een positieve bijdrage aan de gezondheid en biodiversiteit.

Werkwijze

De Watercoalitie ondersteunt initiatieven van andere partijen. Door te faciliteren wordt concrete samenwerking gestimuleerd en versterkt. Door concrete voorbeelden in de praktijk te realiseren zet de watercoalitie een grotere beweging in gang. De goede voorbeelden kunnen gekopieerd worden of als inspiratie dienen voor andere partijen. Opschaling van initiatieven is uiteindelijk doel. 
Kennisbundeling en kennisverspreiding is daarmee ook een belangrijke doelstelling van de Watercoalitie. Faciliteren in het beschikbaar krijgen van reeds bestaande kennis, maar ook van het aanboren van de juiste netwerken is belangrijk. Daarmee worden goede kansen en voorbeelden verder gebracht en de implementatie op andere locaties gestimuleerd.
 
Kansen en mogelijkheden krijgen vorm op concrete locaties, waar partners de samenwerking in praktijk brengen en concreet resultaat proberen te bereiken. Doelstelling is in de praktijk te laten zien dat het kan en hiervoor een aantal concrete initiatieven te ondersteunen die als voorbeeld kunnen dienen.
 
De aanpak van de Watercoalitie is samen te vatten in drie hoofdpunten: 
  • Bijeenbrengen van publieke,(vaak onverwachte) private partijen en maatschappelijke organisaties.
  • Elke partij doet waar hij/zij goed in is en werkt aan eigen doelen.
  • Door slimme combinaties wordt bijdrage geleverd aan realiseren maatschappelijke opgave waterbeheer.

Partners

De Watercoalitie werkt samen met kennisinstanties, koepelpartijen en branche-organisaties zodat goede voorbeelden breed verspreid en gebruikt worden.

 

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: