ASN Bank

Wie bankiert bij de ASN Bank, helpt een duurzame samenleving te bevorderen. U kunt bij ons betalen, sparen en beleggen met respect voor mens, milieu en klimaat. Daarbij streven wij naar een goed rendement op uw geld. 

Atelier GROENBLAUW

atelier GROENBLAUW ontwerpt, onderzoekt en adviseert voor duurzame en aantrekkelijke steden. Zo hebben we o.a. verschillende tools ontwikkeld om particulieren en professionals te helpen de stad klimaatbestendig en groen in te richten (app Huisje Boompje Beter, website en boek Groenblauwe Netwerken, proeftuinen/klimaatateliers).

Betonrestore

BetonRestore is als bouwkundig (renovatie)aannemer werkzaam op, in en onder betonnen constructies. Verbetert betonprestaties op basis van hoogwaardige betonkennis en innovatiekracht. Maakt betonconstructies, die niet meer voldoen, voor de toekomst meervoudig inzetbaar en dus dubbel duurzaam. BetonRestore is sterk in advies en creëert meerwaarde met beton.
 

Bewust bodemgebruik

Het Initiatief is een samenwerking van partijen die er voor willen zorgen dat bodem en ondergrond op een bewuste en duurzame manier beheerd en gebruikt wordt.

Brabant Water

Brabant Water wint, zuivert, transporteert en levert drink- en industriewater van hoge kwaliteit vanuit 30 waterproductiebedrijven aan ruim 2,4 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant.

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken en kades, zuivert rioolwater, verbetert en bewaakt de kwaliteit van het oppervlaktewater en regelt de hoogte van het water in Midden- en West-Brabant. Bij de uitvoering van deze taken werken wij samen met anderen en bereiden ons voor op de toekomst.

Gemeente Breda

Breda als compacte stad gaat efficiënt om met energie en vervoer en beperkt het bebouwen van landschap en buitengebied. Breda wordt getypeerd als ‘meest noordelijke stad van het zuiden’. In Breda ontmoet de zakelijkheid van de Randstad, het Bourgondische van het zuiden.

Buurjongens

De Buurjongens willen met hun Groenschutting tuinen gezelliger en levendiger maken en mensen meer van de natuur laten genieten.

CITAVERDE College

Een Groene opleiding is dus een opleiding die ertoe doet. Die je de kans geeft om jezelf te ontwikkelen en in een aantal gevallen je zelfs een baangarantie geeft. ‘Groen’ is meer dan je denkt. Agrologistiek, food, dierenwelzijn, teelt, detailhandel, de groene ruimte, natuurlijke vormgeving, toerisme en recreatie.

Color Waters

Ontdek en geniet van de geheime krachten van kleuren en water

Dakdokters

De Dakdokters staan voor het gezond en leefbaar maken van het dakenlandschap. Gezond in de breedste zin van het woord. Daken maken we leefbaar door ze toegankelijk te maken / ontsluiten. Maak ook door natuur en groen op daken te brengen.

Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt 24 uur per dag aan veilige dijken, droge voeten en schoon water voor een veilig en leefbaar Delfland, nu en in de toekomst.

Gemeente Delft

De gemeente Delft werkt aan een vitale en economisch gezonde stad. Delft wordt steeds sterker als kennisstad, met meer bedrijvigheid en meer banen. Een stad die voorop loopt, als proeftuin voor duurzame technologie. En een stad met een gezond cultureel klimaat, die optimaal gebruik maakt van het creatieve talent in de stad.

Diemel groenvoorzieningen

Het werk van Diemel is geinspireerd op de natuur en natuurlijke processen. Creativiteit , vormgeving, milieu, gezondheid van bodem en mensen en lokale initiatieven zijn speerpunten in onze bedrijfsvoering.

Gamma

GAMMA is een low-cost en no-nonsense onderneming die zich positioneert als dé klusautoriteit. GAMMA wil voorzien in de behoefte van de consument bij het verbouwen, onderhoud en verfraaien van de gehele woning.

Vereniging GDO

GDO is een bestuurlijk netwerk dat zich inzet om vooral burgers te betrekken bij duurzame ontwikkelingen.

Gemeente Westland

De gemeente met het grootste aaneengesloten glastuinbouwgebied ter wereld, Greenport Westland. Een plaats waar het niet alleen goed ondernemen, maar ook goed wonen en werken is. 

GEP-regenwater

GEP biedt totaal oplossingen voor milieuverantwoord regenwatermanagement zowel binnen gebouwen als daarbuiten en heeft daarvoor de benodigde kennis en ervaring in huis. GEP wil het afkoppelen en gebruik van regenwater bereikbaar maken voor iedereen.

Groei & Bloei

Groei & Bloei is meer dan een tijdschrift over tuinen en tuinieren. G&B is ook een vereniging met 150 afdelingen die vele cursussen en workshops organiseren

 

 

Stichting Groenkracht

Stichting Groenkracht verbindt mensen, organisaties en plaatsen in Delft en omgeving in veerkrachtige en eetbare initiatieven, stevig verankerd in de sociale structuur.

Hoogheemraadschap Hollends Noorderkwartier

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is het waterschap in grote delen van Noord-Holland

Hydroblob

Wateroverlast in de tuin of op het terras?
Maak kennis met Hydroblob®: de eenvoudige regenwater afkoppel- en drainageoplossing

IVN

IVN werkt aan een duurzame samenleving. Ons idee is dat betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. 

Jonkers hoveniers

Een levende tuin buffert water, is fourageer- en nestgelegenheid voor allerhande dieren en heeft dus ook een educatieve waarde.

KNNV

De KNNV afdeling Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving.
Geef ons draagvlak met je lidmaatschap

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Milieu. In het nationaal bestuursakkoord 2011-2015 zijn afspraken vastgelegd om op andere manieren samen te werken in de waterketen. Daaruit is de watercoalitie ontstaan.

Voorlichtingsbureau MVO

Voorlichtingsbureau MVO is een kenniscentrum dat voorlichting geeft op de wijze waarop margarine, vetten en olieën passen in een gezond en duurzaam leefpatroon.

Gemeente Nederweert

Samen groots, samen doen!

Gemeente Nijmegen

De bruisende stad aan de Waal.

NIOO

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. De onderzoekers bestuderen organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen. 

NVTL

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur – de NVTL – zet zich in voor de kwaliteit van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland.

Optigroen

Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing is sind 1973 producent van duurzame systemen voor dak-en gevelbegroeiing met als speerpunten water en biodiversiteit.

Premium Energy Systems

Premium Energy Systems BV heeft een concept ontwikkelt voor de verduurzaming van dakvlakken (GreenEnergyroof). Hierbij gaat het om de opwekking van duurzame energie (PV en/of zonthermisch) in combinatie met het vergroenen van daken t.b.v. onder andere waterretentie. Het concept is zeer geschikt voor toepassing op grootschalige (commerciële en publieke) gebouwen.

Rainwinner

De Rainwinner is een functioneel tuinelement en waterleverancier in één. De ideale en duurzame oplossing voor elk gewenste hoeveelheid regenwateropslag, ook in kleine tuinen. De Rainwinner is modulair, trendy, gebruiksvriendelijk en overal eenvoudig te plaatsen. Winnaar van de ‘Waterinnovatieprijs 2013’.

Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap van Rijnland is een waterschap werkzaam in het gebied tussen Wassenaar en Amsterdam en tussen IJmuiden en Gouda.

Stichting RIONED

Stichting RIONED is het kenniscentrum voor riolering en stedelijk waterbeheer in Nederland. In Stichting RIONED werken overheden, bedrijfsleven en onderwijs samen.

Gemeente Rotterdam

De stad aan de Maas en de grootste haven van Nederland

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een van Europa’s meest toonaangevende onafhankelijke projectmanagement-, ingenieurs- en adviesbureaus. Het bedrijf behoort wereldwijd tot de top 10 van onafhankelijke, niet-beursgenoteerde ingenieursbureaus en staat in de top 40 overall.

STOWA

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren.

TU Delft

De TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om onze hoge standaard van onderzoek en onderwijs. 

Tuinbranche Nederland

Branchevereniging van de bedrijfskolom tuinretail. Leden retail én leveranciers. Lobby, branchepromotie, voorlichting, advisering en informatiebron.

Deel& Ulrum

Ulrum is een dorp in de gemeente De Marne waar demografische veranderingen duidelijk voelbaar en ook zichtbaar zijn. De komende twee jaar gaan de bewoners van Ulrum zelf aan de slag om van Ulrum een toekomstbestendig dorp te maken.

VAESEN-TGB

Thuis in groen. Dat is Herman Vaessen. Of het om tuinen, bomen of groenvoorziening gaat: Herman Vaessen heeft voor al deze disciplines pure specialisten in huis.

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

VHG

De VHG is een branchevereniging die de belangen behartigt van haar leden. De VHG ondersteunt haar lidbedrijven in haar bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving.

 

 

Vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland

Brancheorganisatie van en voor de  kinderboerderijen

Woningbedrijf Warnsveld

Woningbedrijf Warnsveld wil er zorg voor dragen dat mensen in een kwalitatief goede en voor hen betaalbare woning kunnen wonen in een goede woonomgeving. Woningbedrijf Warnsveld wil als zodanig een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen.
 

Waternet

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele watercyclus: We zuiveren afvalwater, maken drinkwater en houden het oppervlaktewater op peil en schoon. Dit doen we in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam.

Waterpanel Noord

Waterklaar is een initiatief van Waterpanel Noord. Dit is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, 2 waterschappen en 1 Waterschapsbedrijf. De samenwerkingspartners van Waterpanel Noord zetten zich met en voor bewoners in voor het betaalbaar en duurzaam invullen van het waterbeheer en de drinkwatervoorziening.

Waterschap Aa en Maas

Het Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water. Dat doen we voor 743.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Hoogste prioriteit is uw veiligheid, gezondheid en welzijn. Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer. Dit doen wij voor nu en later zodat ook uw kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Wonen Limburg

Water is een onmisbaar element bij ‘wonen’. Daarom vinden we het als woningcorporatie belangrijk dat we met elkaar oog hebben voor het goed gebruik maken van het beschikbare water. Samen werken aan een duurzame woon-en leefwereld. Nu en in de toekomst.

WUR

"To explore the potential of nature to improve the quality of life"
Dat is de missie van Wageningen UR (University & Research centre). Onze 6.500 medewerkers en 10.000 studenten uit ruim honderd landen werken in ons domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven.
 

Zinco

Zinco biedt wereldwijd bewezen oplossingen voor iedere vorm van groen op het dak. 

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: