Over de Watercoalitie

Opgave

Nederland is in ontwikkeling en we anticiperen op veranderende omstandigheden. Dat geldt voor heel veel onderwerpen, maar zeker ook voor water. De veranderende economische omstandigheden , dwingen ons er toe om creatiever om te gaan met de mogelijkheden die we hebben. Ook verandert het klimaat en moeten we anticiperen om warmere zomers, nattere winters en fellere buien een plaats te geven in onze leefomgeving. Dat betekent dat zowel in het watersysteem als in de waterketen (de keten van drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering) maatregelen zullen worden genomen. 
 
In het Nationaal Bestuursakkoord Water, onderdeel van het nationaal bestuursakkoord 2011-2015, zijn afspraken vastgelegd om de veranderingen het hoofd te bieden. Een van de afspraken is om kosten te besparen in de optimalisatie van de waterketen door een integrale aanpak. Het akkoord vormt de basis voor een goede samenwerking die nodig is om de gestelde doelen te kunnen halen.
 
De Watercoalitie, initiatief van het ministerie van Infrastructuur & Milieu, sluit aan bij deze opgave en wil de gewenste samenwerking faciliteren en helpen om initiatieven verder te brengen.
 

Wat is het idee?

  • Bijeenbrengen van publieke,(vaak onverwachte) private partijen en maatschappelijke organisaties
  • Elke partij doet waar hij/zij goed in is en werkt aan eigen doelen
  • Door slimme combinaties wordt bijdrage geleverd aan realiseren maatschappelijke opgave waterbeheer
  • In plaats van “vervelende” wetten en regels (met minder inspanning beter resultaat)

Focus

De Watercoalitie is in dit stadium gericht op activiteiten in de waterketen. Hoe kunnen we de waterketen duurzamer inrichten en daar ook kosten bij besparen? De waterketen wordt daarbij in zijn totaliteit beschouwd, waarbij ook de omgeving waarin de keten is gesitueerd wordt betrokken.
 
De watercoalitie legt het accent op de volgende onderdelen:
  • Anders omgaan met regenwater in en om het huis
  • Zelfvoorzienend huis van de toekomst 
In de toekomst kan de watercoalitie zich ook op andere wateronderwerpen richten.
 

Doelstellingen

De Watercoalitie is op zoek naar energie in de samenleving bij publieke/private partijen en maatschappelijk  middenveld en probeert die te verbinden met de wateropgaven.  In dit stadium richt de watercoalitie zich op de waterketen en de rol die huishoudens daarin kunnen spelen. Dat doet de watercoalitie door het ondersteunen van initiatieven van andere partijen . Door te faciliteren wordt concrete samenwerking gestimuleerd en versterkt. Door concrete voorbeelden in de praktijk te realiseren zet de watercoalitie een grotere beweging in gang . De goede voorbeelden kunnen gekopieerd worden of als inspiratie dienen voor andere partijen. Opschaling van initiatieven is uiteindelijk doel. 
 
Kennisbundeling en kennisverspreiding is daarmee ook een belangrijke doelstelling van de Watercoalitie. Faciliteren in het beschikbaar krijgen van reeds bestaande kennis, maar ook van het aanboren van de juiste netwerken is belangrijk. Daarmee worden goede kansen en voorbeelden verder gebracht en de implementatie op andere locaties gestimuleerd.
 
Kansen en mogelijkheden krijgen vorm op concrete locaties, waar partners de samenwerking in praktijk brengen en concreet resultaat proberen te bereiken. Doelstelling is in de praktijk te laten zien dat het kan en hiervoor een aantal concrete initiatieven te ondersteunen die als voorbeeld kunnen dienen.
 

Samengevat is het doel

Beweging die in de maatschappij aanwezig is te versterken en (mede) te richten op het realiseren van waterdoelen door:
  • Het gesprek aan te gaan met mogelijk interessante partijen
  • Deze partijen bij elkaar te brengen om een coalitie te vormen
  • Kennisbundeling en verspreiding
  • Zo nodig initiatieven procesmatig te ondersteunen

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na. 

Nieuwsbrief

Ontvang regelmatig updates over onze activiteiten via email. Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief.

 

 

Social media

Als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen. Volg ons op: